Ενότητα παρουσιάσεων: Έργα συμπράξεων επιχειρήσεων με οργανισμούς έρευνας – RIS3Crete